REGULAMIN 15. EDYCJI OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2019

Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

1. XV edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.

2. Patronami medialnymi OMF są: Szeroki Kadr by Nikon, TVP3 Olsztyn, Gazeta Wyborcza Olsztyn, Radio Olsztyn, Foto-konkursy.info, Światobrazu.pl, dCamera.pl, Olsztyn Żyje, Bez Wierszówki, oraz Radio UWM FM.

ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

4. Kategorie tematyczne prac:
a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)
b) architektura
c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)

5. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK (w siedzibie Organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
konto bankowe BOŚ S.A. 31 1540 1072 2107 5000 3766 0006 z dopiskiem „OMF 2019”

6. Wpłaty uczestników konkursu będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych OMF.

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

7. W konkursie można wziąć udział na dwa sposoby.
Pierwszy sposób polega na przesłaniu prac w postaci fizycznej o odpowiednich parametrach wymienionych w punkcie 9. pocztą zwykłą na adres Organizatora.

Drugi sposób polega na wypełnieniu odpowiedniego Formularza, zamieszczonego na stronie głównej pod adresem www.omf.mok.olsztyn.pl, załączenia fotografii o wymienionych w punkcie 11. wymaganiach oraz wyrażeniu odpowiednich zgód niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie.

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu, przy czym cykl fotografii jest liczony jako jedna praca.

PRACE W POSTACI FIZYCZNEJ

9. Wymagania dotyczące fotografii fizycznych przesyłanych pocztą zwykłą:
a. technika wykonania prac: dowolny papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych
b. format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 centymetrów i nie większy niż 70 x 100 centymetrów.
c. każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
– godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212) – godło powinno być zapisane i zapamiętane, będzie niezbędne do odebrania prac
– nazwę kategorii
– ewentualnie tytuł / datę
Opis powinien być wykonany długopisem nieścieralnym oraz pismem drukowanym.
Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.

10. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

11. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna i zamknięta w kopercie. Na kopercie musi znajdować się godło uczestnika. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

12. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:
a) Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.
b) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
c) Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną umieszczoną w osobnej kopercie oznaczonej godłem uczestnika.

13. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

PRACE W POSTACI CYFROWEJ

14. Wymagania dotyczące przesyłanych przy pomocy Formularza na stronie www.omf.mok.olsztyn.pl fotografii cyfrowych:
– minimalny wymiar krótszego boku: 1500 pikseli
– maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 5 megabajtów (5MB)
– odpowiednia nazwa pliku, według wzoru: godło _ nazwa kategorii _ tytuł pracy jeśli jest _ zdjęcie pojedyncze lub zdjęcie z cyklu _ nazwa cyklu _ kolejna cyfra, np.:
FOTO1212_portret_Majowy poranek_zdjęcie pojedyncze_1

lub
FOTO1212_portret_Majowy poranek_zdjęcie z cyklu_Portrety Natalii_1

Fotografie nie opisane w powyższy sposób nie zostaną dopuszczone do konkursu.
– łączny rozmiar wszystkich przesyłanych plików nie może być większy niż 99 megabajtów (99MB).

15. Uczestnik konkursu, który nadesłał prace w postaci cyfrowej i który został nagrodzony, wyróżniony lub którego prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej decyzją Jury zobowiązuje się do druku i przesłania prac na adres Organizatora pocztą zwykłą lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2019 roku. Wymiary prac nie mogą być mniejsze niż 30×30 centymetrów i nie większe niż 70×100 centymetrów.

Adres do wysyłki prac:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: „OMF 2019”

16. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 45 niniejszego Regulaminu.

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

17. Prace w postaci fizycznej należy nadsyłać w terminie do dnia 7.10.2019 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą, kurierską na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
z dopiskiem: „OMF 2019”
lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

18. Prace w postaci cyfrowej należy nadsyłać w terminie do 7.10.2019 r.

19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.

20. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

JURY

21. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w składzie: Igor Omulecki, Paweł Staszak, Kaja Werbanowska.

22. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:
a) Grand Prix XV Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna
b) w każdej z kategorii I, II i III miejsce,
c) wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.

23. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

24. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora od dn. 15.11.2019, o godz.18:00

25. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl

26. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

NAGRODY

27. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:
a) Grand Prix XIV Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza
b) I miejsce – Złote Szkło
c) II miejsce – Srebrne Szkło
d) III miejsce – Brązowe Szkło
Laureaci i autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.

28. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

29. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

ODBIÓR PRAC

30. Nadesłane w postaci fizycznej prace będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 07.01.2020 do 01.02.2020. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Dąbrowszczaków 3.

31. Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numer telefonu: 89 5221372 lub wysyłając e-mail na adres: omf@mok.olsztyn.pl podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.

32. Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zutylizowane jako makulatura w siedzibie Organizatora.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

33. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

34. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

35. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.

36. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

37. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

38. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

39. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 imię i nazwisko,
 adres e-mail,
 numer telefonu.

40. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
 adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
 prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 data urodzenia,
 nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
 numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

41. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

42. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

43. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

44. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

45. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

46. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac, wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej oświadcza, że:
a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
b) fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych omf.mok.olsztyn.pl i na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w OMF,
d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

48. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.

49. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.omf.mok.olsztyn.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

50. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

51. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

52. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

53. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

54. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.