Formularz zgłoszenia fotografii do 15. edycji OMF

Uwaga! Zanim prześlesz swoje zgłoszenie, zapoznaj się z Regulaminem, szczególnie z punktami 14 i 15.
Przesyłane pliki zdjęć muszą mieć maksymalny rozmiar pliku 5 MB oraz minimalną wielkość krótszego boku 1500 pikseli. Dozwolone formaty plików to: JPG lub JPEG. Zgłoszenia nie spełniające tych warunków nie będą uwzględniane.

Pola obowiązkowe są oznaczone poniżej czerwoną gwiazdką: *Fotografia

#1


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
  2. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.