REGULAMIN XIV EDYCJI OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2018

 

 

 1. Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn.
 2. XIV edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.
 3. Patronami medialnymi OMF są: Grupa WM Sp.z o.o., Foto-konkursy.info, dCamera.pl, Olsztyn Żyje, Bez Wierszówki, Świat Obrazu

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.
 2. Kategorie tematyczne prac:
  a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)
  b) architektura
  c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)
 3. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK (w siedzibie Organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Erwina Kruka 3

konto bankowe BOŚ S.A. 31 1540 1072 2107 5000 3766 0006 z dopiskiem „OMF 2018”

 1. Wpłaty uczestników konkursu będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych OMF.

 

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

 

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 70 x 100cm.
 4. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:
  a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212) – godło powinno być zapisane i zapamiętane, będzie niezbędne do odebrania prac!
  b) nazwę kategorii
  c) ewentualnie tytuł / datę

Opis powinien być wykonany długopisem nieścieralnym oraz pismem drukowanym. Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.

 1. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 31 niniejszego Regulaminu.
 2. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
 3. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna i zamknięta w kopercie. Na kopercie musi znajdować się godło uczestnika. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.
 4. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:
  a) Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.
  b) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
  c) Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną umieszczoną w osobnej kopercie oznaczonej godłem uczestnika.

 

 1. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

 

 1. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 7.10.2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Erwina Kruka 3

10-538 Olsztyn

z dopiskiem: „OMF 2018”

lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.
 2. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

 

JURY

 

 1. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w składzie: Igor Omulecki, Paweł Staszak, Kaja Werbanowska.
 2. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:
  a) Grand Prix XIV Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna
  b) w każdej z kategorii I, II i III miejsce,
  c) wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora w dn. 9.11.2018, o godz.18:00
 5. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl
 6. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

 

NAGRODY

 

 1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:
  a) Grand Prix XIV Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza
  b) I miejsce – Złote Szkło
  c) II miejsce – Srebrne Szkło
  d) III miejsce – Brązowe Szkło

Laureaci i  autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.

 1. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

ODBIÓR PRAC

 

 1. Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 07.01.2019 do 01.03.2019. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Erwina Kruka 3.
 2. Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numer telefonu: 89 5221372 lub wysyłając e-mail na adres: [email protected] podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.
 3. Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac, wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej oświadcza, że:
  a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
  b) fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
  c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych omf.mok.olsztyn.pl i na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w OMF,
  d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.omf.mok.olsztyn.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 5. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.