Wpłaty uczestników konkursu są w całości przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych OMF.

Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK (w siedzibie Organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
konto bankowe BOŚ S.A. 31 1540 1072 2107 5000 3766 0006 z dopiskiem “OMF 2019”