REGULAMIN XII EDYCJI OTWARTYCH MISTRZOSTW FOTOGRAFICZNYCH 2016

1. Organizatorem OMF jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

2. XII edycja OMF objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza.

3. Patronami medialnymi OMF są: Polskie Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Foto-konkursy.info, Camera.pl, Olsztyn Żyje.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU I OPŁATA ORGANIZACYJNA

 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy fotografujący.

5. Kategorie tematyczne prac:

a) człowiek (kategoria wspólna dla tematów: portret, reportaż, akt, ludzie)

b) architektura

c) natura (kategoria wspólna dla tematów: pejzaż, fauna, flora)

6. Opłata za uczestnictwo wynosi 20 złotych i należy ją uiścić w kasie MOK (w siedzibie Organizatora) bądź przelewem na konto Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3

konto bankowe BOŚ S.A. 31 1540 1072 2107 5000 3766 0006 z dopiskiem „OMF 2016”

7. Wpłaty uczestników konkursu będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych OMF.

 

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

 

8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 6 prac na dowolny temat odpowiadający kategoriom podanym w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

9. Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków fotograficznych. Zdjęcia na innych nośnikach nie zostaną dopuszczone do konkursu.

10. Format wydruku nie może być mniejszy niż 20 x 20 cm i nie większy niż 70 x 100cm.

11. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie opis:

a) godło składające się z jednego wyrazu oraz czterech cyfr arabskich (np. FOTO1212)

b) nazwę kategorii

c) ewentualnie tytuł / datę

Opis powinien być wykonany długopisem nieścieralnym oraz pismem drukowanym. Opis wykonany nieczytelnie, rozmazany bądź przebijający na fotografię wykluczy prace z oceny Jury.

12. Warunki wykorzystania prac określone są w pkt 31 niniejszego Regulaminu.

13. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa. Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

14. Do prac powinna być dołączona wypełniona i podpisana ankieta personalna i zamknięta w kopercie. Na kopercie musi znajdować się godło uczestnika. Ankieta personalna dostępna jest do pobrania na stronie konkursu.

15. Kompletna przesyłka zawierająca zgłoszenie do konkursu powinna zawierać:

a) Wydruki prac zgodne z powyższymi wymogami opisane na odwrocie.

b) Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

c) Wypełnioną i podpisaną ankietę personalną umieszczoną w osobnej kopercie oznaczonej godłem uczestnika.

16. Zgłoszenie prac zgodne z powyższymi zasadami wraz z podpisem karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

KALENDARIUM I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

 

17. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 30.09.2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) pocztą zwykłą lub kurierską na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 3

10-538 Olsztyn

z dopiskiem: „OMF 2016”

lub składać osobiście w siedzibie Organizatora.

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac lub ich zaginięcie w czasie przesyłki.

19. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Dlatego też uczestnik odpowiada za ich odpowiednie zabezpieczenie.

 

JURY

 

20. Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w składzie: Igor Omulecki, Agnieszka Kołodyńska, Paweł Staszak, Katarzyna Sagatowska, Kaja Werbanowska.

21. Spośród zwycięskich prac Jury przyzna:

a) Grand Prix XII Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagrodę specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna,

b) w każdej z kategorii I, II i III miejsce,

c) wyróżnienia kwalifikujące prace do udziału w wystawie pokonkursowej.

22. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

23. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora w dn. 10.11.2016

24. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na łamach patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych konkursu: www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne

25. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez laureata.

 

NAGRODY

 

26. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz specjalnie zaprojektowane statuetki za:

a) Grand Prix XII Edycji Otwartych Mistrzostw Fotograficznych – nagroda specjalna imienia Ryszarda Czerwińskiego ufundowana przez Prezydenta Miasta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza

b) I miejsce – Złote Szkło

c) II miejsce – Srebrne Szkło

d) III miejsce – Brązowe Szkło

Laureaci i autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają dyplomy.

27. Laureat nagrody zobowiązany jest jako podatnik wpłacić organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% przed udostępnieniem wygranej. Podatek przekazywany jest do Skarbu Państwa (ustawa z dnia z 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

UWAGA! Dotyczy to tylko nagród rzeczowych powyżej 760 złotych (zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

ODBIÓR PRAC

 

28. Prace nadsyłane na konkurs będą zwracane w nieprzekraczalnym terminie od 09.01.2017 do 01.03.2017. Zwrotowi podlegają jedynie prace nienagrodzone, przy czym prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej również uznaje się za nagrodzone. Obowiązuje odbiór osobisty prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul.Dąbrowszczaków 3.

29. Ze względu na dużą ilość fotografii nadsyłanych na konkurs, aby odebrać swoje prace należy zgłosić swój zamiar na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru dzwoniąc pod numery telefonów: 89 5221371 lub 89 5221372 podając swoje godło w celu identyfikacji i skompletowania prac.

30. Prace nieodebrane w przewidzianym terminie zostaną zarchiwizowane w siedzibie Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

31. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac, wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej i ankiety personalnej oświadcza, że:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.

b) fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,

c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych konkursu, w czasopismach i portalach branży fotograficznej, w mediach związanych z konkursem przez patronat prasowy oraz na stronach internetowych www.omf.mok.olsztyn.pl i www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne na potrzeby realizacji i promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w OMF,

d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronach internetowych www.omf.mok.olsztyn.pl i https://www.facebook.com/OtwarteMistrzostwaFotograficzne co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

33. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

35. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

36. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.